PRIVACY POLICY IVANA B.V.

Dit is de privacyverklaring van Ivana B.V. In dit document wordt uiteengezet welke
persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel dit gebeurt en hoe wij met de verzamelde
gegevens omgaan.
Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze verklaring omschreven
doeleinden en de benodigde passende technische en organisatorische maatregelen nemen om
de verzamelde persoonsgegevens te beschermen volgens de huidige wettelijke eisen.
Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd de privacyverklaring wijzigen om zo te blijven voldoen
aan de wettelijke eisen. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring te raadplegen
zodat u over de meest actuele versie geïnformeerd bent.
Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee personen tot individu identificeerbaar zijn of tot
een individu geïdentificeerd kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om NAW-gegevens en
financiële gegevens, maar ook e-mailadressen, IP-adressen en klantnummers zijn
persoonsgegevens.
Wie is verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens?
Ivana B.V., gevestigd aan de Stoeldraaierstraat 1d te (9712 BT) Groningen, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer: 02084385, is de verantwoordelijke voor de
verwerking van gegevens.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van de uitvoering van overeenkomsten verwerken wij persoonsgegevens van de
(zakelijke) klanten van Ivana B.V.. Wij ontvangen deze gegevens rechtstreeks van u wanneer
u onze website bezoekt of wanneer u een account aanmaakt en daarin bepaalde gegevens
invult, zoals:
– Volledige naam
– Adres gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankgegevens
– IP-adres
De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel de gegevens die minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verkregen. Wij zullen geen persoonsgegevens
aan andere partijen doorgeven, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor
de gegevens zijn verstrekt of indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.
Het is ook mogelijk dat wij in sommige gevallen uw gegevens van een ander ontvangen
doordat bijvoorbeeld een derde een product direct aan u verstuurt. In dergelijke gevallen zal
het factuuradres niet overeenstemmen met het afleveradres en ontvangen wij uw
persoonsgegevens door dit handelen.

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens?
De rechtsgrond voor verwerking van persoonsgegevens is de tussen partijen gesloten
overeenkomst. De persoonsgegevens van klanten worden verwerkt ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst. Wanneer u een bestelling bij Ivana B.V. plaatst, hebben wij
uw persoonsgegevens nodig om de bestelling te verwerken en te verzenden.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden. Denk hierbij aan het
verwerken van persoonsgegevens voor een gedegen orderadministratie en financiële
administratie. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens voor uw persoonlijke account met
daarin een overzicht van uw bestelgeschiedenis inclusief gekozen afleveropties.
Uw persoonsgegevens worden verder gebruikt voor communicatieve doeleinden zodat wij u
op de hoogte kunnen houden over de status van uw bestelling. Onder dit doeleinde valt
eveneens communicatie met betrekking tot eventuele retourzendingen of reparaties en
contacten met de klantenservice.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt ten behoeve van direct marketing zoals het
verzenden van gepersonaliseerde e-mails een personalisatie op basis van accountgegevens en
zoek-, surf- en aankoopgeschiedenis. Bij marketingdoeleinden is het verwerken van de
persoonsgegevens gebaseerd op uw toestemming of op het gerechtvaardigde belang om met de
gegevens ervoor te zorgen dat het productaanbod aansluit bij de vraag vanuit de klanten.
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden verwerkt ten behoeve van het informeren
van personen en het doen van persoonlijke aanbiedingen door middel van nieuwsuitingen. Een
dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens is op uw toestemming gebaseerd. Tevens
kunnen naar bestaande klanten nieuwsbrieven met soortgelijke producten of diensten worden
verzonden.
Om zorg te dragen voor een goed functionerende website verzamelen wij bij een bezoek aan
onze website gegevens over uw IP-adres, internetbrowser en eventuele aanvullende
instellingen. Voor wat betreft de regels inzake ons cookie beleid verwijzen wij u naar Cookie
Policy Ivana B.V..
Met wie gaan wij uw gegevens delen?
In het kader van de bovengenoemde doelstellingen kan het noodzakelijk zijn dat wij aan derde
partijen uw gegevens verstrekken.
Zo maken wij voor de verzending van uw bestelling gebruik van logistieke partners. De
logistieke partners ontvangen van ons uw persoonsgegevens met betrekking tot uw naam en
bezorgadres en alle overige gegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling bij u af te kunnen
leveren.
Verder maken wij gebruik van een derde partij voor:
– ICT ondersteuning, het verzorgen van de online omgeving en het maken van back-ups;
– Boekhouding en de financiële administratie;
– Online betaling;
– Marketingbureaus;

Waar slaan wij uw gegevens op?
De gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.
Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Wij nemen de benodigde passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beschermen. Onder organisatorische maatregelen vallen:
– Geheimhoudingsplicht voor alle personen die namens Ivana B.V. van
persoonsgegevens kennis kunnen nemen;
– Het zorgvuldig omgaan met USB-sticks en andere gegevensdragers;
– Laptops niet onbemand achterlaten;
– Oude documenten op de juiste manier vernietigen;
– Clean desk policy.
Wij treffen ook de nodige technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen:
– Up to date software, zoals systeemsoftware en virusscan;
– Versleutelde opslagmediums;
– Versleutelde e-mail;
– Gebruik van gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wettelijk zijn wij verplicht de aan de bestelling gerelateerde gegevens voor een periode van
zeven jaar te bewaren. Voor alle overige gegevens geldt dat deze niet langer worden bewaard
dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat wij uw
gegevens in ieder geval opslaan gedurende de looptijd van de overeenkomst en zo lang nog
garanties kunnen bestaan.
Indien persoonsgegevens worden verwerkt voor marketing doeleinden dan geldt dat de
gegevens worden verwerkt voor de duur dat de toestemming is verleend of totdat u in verzet
komt tegen de verwerking en uw toestemming intrekt.
U kunt ons op ieder moment verzoeken de gegevens te verwijderen waarvoor geen wettelijke
bewaarplicht geldt.
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u diverse rechten waaronder het recht op
informatie, het recht op inzage en het recht op correctie dan wel verwijdering van de
persoonsgegevens. U kunt ook een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te laten
dragen. Daarnaast heeft u het recht om ‘vergeten’ te worden, om uw gegevens te laten
aanvullen en heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Verder heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw
persoonsgegevens, het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen en
het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking weer in te trekken.
Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Ivana B.V. van u verwerkt, dan kunt u
schriftelijk een inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen uiterlijk vier weken.
Indien u van uw aanvullende rechten gebruik wilt maken, dan dient u een aanvullend
schriftelijk verzoek in te dienen.

Uw verzoek kan worden verstuurd aan:
Ivana B.V.
Stoeldraaierstraat 1d
9712 BT Groningen
Indien u ontevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw privacyrechten kunt u
contact met ons opnemen via: welcome@luxurybyivana.com. Wanneer u dan nog niet
tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is het
toezichthoudende orgaan op het gebied van privacybescherming in Nederland.
Vragen?
Indien u naar aanleiding van bovenstaande privacyverklaring vragen heeft, kunt u contact met
ons opnemen via de contactgegevens op de website.

Send a request We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.